32nd Kodokan Kendo Seminar with Masatake Sumi sensei 8th dan Hanshi 24-27 Aug