Celebratory Godo-Geiko for Salmon Sensei on Sunday 16th December